Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Επανερχόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα που απασχολεί χιλιάδες νοικοκυριά τα τελευταία χρόνια. Είναι το ζήτημα της ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ  
Σκοπός του άρθρου μας είναι η ενημέρωση του κοινού για τα ισχύοντα σχετικά με το ζήτημα αυτό, μετά τις αλλαγές που έφερε ο νέος νόμος 4495/2017 - ΦΕK 167A/3-11-2017, καθώς και η πληροφόρηση για τις νόμιμες λύσεις αυτόνομης θέρμανσης που μπορούν να εφαρμοσθούν. 

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ 


Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν 4495/2017 για τη μόνιμη αποσύνδεση από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου κύριων μεμονωμένων ιδιοκτησιών στις οποίες οι ιδιοκτήτες τους προτίθενται να τοποθετήσουν ανεξάρτητη μόνιμη εγκατάσταση θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου ή να εγκαταστήσουν αυτόνομο σύστημα τηλεθέρμανσης ή γεωθερμίας ή αντλιών θερμότητας ή άλλο αυτόνομο σύστημα θέρμανσης) απαιτείται 


  • Η απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων του συνόλου των συνιδιοκτητών, ανεξαρτήτως αν υπάρχει αντίθετη πρόβλεψη στον κανονισμό σχέσεων των συνιδιοκτητών της οικοδομής.
  • Η ανεξάρτητη μόνιμη εγκατάσταση της αυτόνομης θέρμανσης βελτιώνει την ενεργειακή αποδοτικότητα της ιδιοκτησίας  (του διαμερίσματος) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Ε.Ν.Α.Κ.).
Εξαιρείται από την απαίτηση τής σύμφωνης γνώμης της απόλυτης πλειοψηφίας του συνόλου των συνιδιοκτητών η περίπτωση όταν η τοποθέτηση ανεξάρτητης μόνιμης εγκατάστασης θέρμανσης διενεργείται από κύριες μεμονωμένες ιδιοκτησίες σε υφιστάμενες οικοδομές οι οποίες δεν διαθέτουν καθόλου υφιστάμενη εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης .

Ανεξάρτητα από από τα παραπάνω ο Ν 4495/2017 στην παράγραφο 2 του άρθρου 127 προβλέπεται ότι  ο κάθε ιδιοκτήτης οριζόντιας ιδιοκτησίας, ανεξαρτήτως ποσοστού συνιδιοκτησίας και αντίθετης πρόβλεψης στον κανονισμό σχέσεων συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας, μπορεί να ζητήσει εγγράφως από το διαχειριστή της πολυκατοικίας τη σύγκληση συνέλευσης συνιδιοκτητών με θέμα τη λήψη απόφασης για  την αποσύνδεση της ιδιοκτησίας του από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου. Σε πολυκατοικίες όπου δεν υπάρχει διαχειριστής ή αν ο διαχειριστής της πολυκατοικίας δεν συγκαλέσει εντός τριάντα (30) ημερών τη συνέλευση, ο ιδιοκτήτης συγκαλεί μόνος του τη συνέλευση αναρτώντας πρόσκληση στην είσοδο του κτιρίου και καθορίζοντας τόπο συνεδρίασης εντός της πολυκατοικίας και ημερομηνία συνεδρίασης που πρέπει να απέχει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης. 


Αν η συνέλευση συνιδιοκτητών λάβει αρνητική απόφαση ή δεν λάβει απόφαση εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της πρώτης σύγκλησής της, ο ιδιοκτήτης που ζήτησε τη σύγκλησή της δικαιούται, με δική του δαπάνη, ευθύνη και επιμέλεια και κατά τρόπο που να μη θίγει τη θέρμανση των ιδιοκτησιών των λοιπών συνιδιοκτητών, να αποσυνδέσει την ιδιοκτησία του από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου με μόνωση των σωλήνων της κεντρικής θέρμανσης που διέρχονται από την ιδιοκτησία του και να τη συνδέσει αυτόνομα με το δίκτυο φυσικού αερίου ή να εγκαταστήσει σε αυτήν αυτόνομο σύστημα θέρμανσης . 

Ο απαιτούμενος εξοπλισμός εγκαθίσταται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων, όπως ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις κατά περίπτωση, και τοποθετείται εντός της αυτονομούμενης οριζόντιας ιδιοκτησίας ή σε χώρο που ανήκει στην κυριότητα ή στην αποκλειστική χρήση του ιδιοκτήτη. Οι σωληνώσεις της παροχής μπορεί να διέρχονται από την πρόσοψη του κτιρίου ή άλλους κοινόχρηστους χώρους σύμφωνα με τους όρους των κείμενων πολεοδομικών διατάξεων. Πριν από την έναρξη της εγκατάστασης αυτόνομου συστήματος θέρμανσης ο ιδιοκτήτης της αυτονομούμενης ιδιοκτησίας γνωστοποιεί στους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας την αποσύνδεσή του από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου, τον τρόπο όδευσης των σωληνώσεων της παροχής μέχρι την ιδιοκτησία του και το χρόνο έναρξης και την αναμενόμενη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης. 

Οριζόντια ιδιοκτησία που αυτονομείται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 7 του Ν 4495/2017 , απαλλάσσεται από τις δαπάνες κατανάλωσης καυσίμου του συστήματος κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου, υποχρεούται όμως να συμμετέχει στις κοινές δαπάνες προληπτικής συντήρησής του και στις έκτακτες δαπάνες. Με απόφαση της πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας μπορεί να αποφασιστεί ακόμα και η πλήρης απαλλαγή των ιδιοκτησιών που αυτονομούνται». 


Η απαλλαγή εφαρμόζεται και για τις οριζόντιες ιδιοκτησίες που έχουν αποσυνδεθεί από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου χωρίς απόφαση της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών και έχουν συνδεθεί με το δίκτυο φυσικού αερίου ή έχει εγκατασταθεί σε αυτές αυτόνομο σύστημα θέρμανσης. Στην περίπτωση αυτή, με την αποσύνδεση δεν πρέπει να θίγεται η θέρμανση των ιδιοκτησιών των λοιπών συνιδιοκτητών και πρέπει να έχει γίνει μόνωση των σωλήνων της κεντρικής θέρμανσης στις ιδιοκτησίες που έχουν αποσυνδεθεί. Η απαλλαγή  αφορά σε δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4495/2017

Η μη επιβάρυνση με δαπάνες λειτουργίας και έκτακτες δαπάνες κεντρικής θέρμανσης εφαρμόζεται και για τις οριζόντιες ιδιοκτησίες που έχουν αποσυνδεθεί από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου με απόφαση της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών και έχουν συνδεθεί με το δίκτυο φυσικού αερίου ή έχει εγκατασταθεί σε αυτές αυτόνομο σύστημα θέρμανσης . Η μη επιβάρυνση που προβλέπεται  αφορά σε δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά τη θέση σε ισχύ του Ν 4495/2017. 


ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Εδώ δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με λύσεις που δεν είναι νόμιμες για αυτόνομη εγκατάσταση θέρμανσης σε διαμέρισμα πολυκατοικίας (όπως αυτόνομη μονάδα λέβητα πετρελαίου, αυτόνομη μονάδα με με σόμπα λέβητα πέλετ) ούτε με λύσεις  που δεν βελτιώνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα της ιδιοκτησίας  (του διαμερίσματος) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Ε.Ν.Α.Κ.) οι οποίες είναι ενεργοβόρες και δεν επιτρέπονται σύμφωνα με τον Ν. 4495/2017 (ηλεκτρικός λέβητας, θερμοσυσσωρευτές κ.λ.π) 


Ατομικός λέβητας φυσικού αερίου


Η λύση αυτή προϋποθέτει την ύπαρξη δικτύου φυσικού αερίου που να διέρχεται έξω από το κτήριο που βρίσκεται το διαμέρισμα.

Ο ατομικός λέβητας φυσικού αέριου είναι μια πλήρης  και απόλυτα ασφαλής θερμαντική μονάδα που εντός του περιβλήματος της περιλαμβάνει τα πάντα (εναλλάκτη, καυστήρα, κυκλοφορητή , δοχείο διαστολής, βαλβίδα ασφαλείας κ.λ.π)


Είναι  μικρός σε μέγεθος και εξαιρετικά ελαφρύς και μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί  είτε στο μπαλκόνι ενός διαμερίσματος είτε ακόμα και μέσα στο εκάστοτε διαμέρισμα.


 Δεν απαιτεί κατακόρυφη καπνοδόχο καθώς τα ελάχιστα καπναέρια που αποβάλλονται με την καύση μπορούν να απορριφθούν με ένα οριζόντιο καπναγωγό (μπουρί) που αναρτάται συνήθως στην οροφή του μπαλκονιού που θα εγκατασταθεί ο λέβητας.


Η καύση του φυσικού αερίου είναι εξαιρετικά καθαρή και δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου μυρωδιές και υπολείμματα.

Η εγκατάσταση του είναι πολύ εύκολη καθώς μπορεί να συνδεθεί απ'ευθείας με το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης του εκάστοτε διαμερίσματος με δύο σωληνώσεις ο οποίες θα ξεκινούν από τον λέβητα και θα καταλήγουν στον τοπικό συλλέκτη των θερμαντικών σωμάτων του διαμερίσματος.


Αν το διαμέρισμα δεν διαθέτει ξεχωριστό ατομικό δίκτυο σωληνώσεων (δηλαδή δεν έχει εγκατάσταση αυτόνομης θέρμανσης) τότε υποχρεωτικά θα πρέπει να κατασκευαστεί νέο δίκτυο σωληνώσεων που θα τρέχει εξωτερικά στα δομικά στοιχεία του διαμερίσματος προκείμενου το διαμέρισμα να αποκοπεί από το υφιστάμενο κεντρικό δίκτυο σωληνώσεων της πολυκατοικίας.


Παράλληλα μπορεί να παράγει άφθονο ζεστό νερό χρήσης χωρίς να απαιτείται ξεχωριστό boiler καθώς λειτουργεί σαν ταχυθερμοσίφωνας 
παράγοντας στιγμιαία όσο ζεστό νερό θέλουμε .

Επίσης μπορεί να συνδυαστεί με υφιστάμενο η νέο ηλιακό θερμοσίφωνα, δρώντας ενισχυτικά στην θέρμανση του νερού, σε περίπτωση που είτε δεν υπάρχει ηλιοφάνεια είτε η ηλιοφάνεια είναι ανεπαρκής για την θέρμανση του νερού.  


Όλοι οι ατομικοί λέβητες φυσικού αερίου που επιτρέπεται να κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά είναι λέβητες συμπύκνωσης, δηλαδή λέβητες που εκμεταλλεύονται την υψηλή θερμοκρασία των καπναεριών και κατά συνέπεια έχουν πολύ υψηλό βαθμό απόδοσης και πολύ οικονομική λειτουργία.


Για την εγκατάσταση ατομικού λέβητα φυσικού αερίου  απαιτείται να υποβληθεί στην εταιρεία φυσικού αερίου ειδική μηχανολογική μελέτη για την άδεια χρήσης του φυσικού αερίου. 

Η εγκατάσταση ατομικού λέβητα φυσικού αερίου,  όπως προαναφέραμε, επιτρέπεται να γίνει σε μπαλκόνι υφιστάμενων κτηρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του του άρθρου 16 παράγραφος 10 ΝΟΚ (Νέου Οικοδομικού Κανονισμού) και δεν απαιτείται η λήψη καμίας άδειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος η' του Ν  Ν. 4495/2017.  Αντλία Θερμότητας Αέρα - Νερού Οι αντλίες θερμότητας είναι η πλέον την οικονομική λύση  σε ότι αφορά την λειτουργία της για την θέρμανση ενός διαμερίσματος .

Οι αντλίες θερμότητας δεν παράγουν θερμότητα καταναλώνοντας κάποια καύσιμη ύλη (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, ξύλο, κάρβουνο, βιομάζα κ.λ.π). Λαμβάνουν την θερμότητα, κατά 75% περίπου, εντελώς δωρεάν από τον αέρα και για την λειτουργία τους απαιτείται κατανάλωση μικρής ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας.

Η μεγάλη εξοικονόμηση με την χρήση αντλίας θερμότητας οφείλεται στον πολύ υψηλό βαθμό απόδοσης που διαθέτουν (COP όπως ονομάζεται) και ο οποίος κυμαίνεται από το 2,5 έως το 3,5. Αυτό σημαίνει ότι μια αντλία θερμότητας που έχει βαθμό απόδοσης π.χ COP=3,5 για κάθε 1 kWh ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει, αποδίδει 3,5 kWh θερμικής ενέργειας !!!!!

Εκτός της εξαιρετικά οικονομικής λειτουργίας τους οι αντλίες θερμότητας έχουν τα εξής επί πλέον πλεονεκτήματα :Δυνατότητα συνδυασμού με κάθε σύστημα θέρμανσης

Οι αντλίες θερμότητας είναι δυνατόν να συνδυαστούν σε όλους τους τύπους συστημάτων θέρμανσης (ενδοδαπέδια θέρμανση, fan coils με την χρήση αντλιών θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών) και θέρμανση με θερμαντικά σώματα (μέσω αντλιών θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών).

Δυνατότητα ταυτόχρονης παραγωγής ζεστού νερού


Οι αντλίες θερμότητας μπορούν παράλληλα με την θέρμανση ή και την ψύξη να τροφοδοτήσουν κάποιο μπόιλερ για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με έως 80% χαμηλότερο κόστος λειτουργίας από το πετρέλαιο και με 3,5 φορές χαμηλότερο κόστος από την λειτουργία του μπόιλερ ή του θερμοσίφωνα με τις ηλεκτρικές τους αντιστάσεις.

Παροχή άνεσης και οικονομίας για όλο τον χρόνο.


Οι αντλίες θερμότητας αέρα - νερού είναι είναι το μοναδικό σύστημα που μπορεί να καλύψει ταυτόχρονα και με εξαιρετική οικονομία τις απαιτήσεις για θέρμανση το χειμώνα, για ψύξη το καλοκαίρι και για ζεστό νερό χειμώνα - καλοκαίρι.Η εγκατάσταση της αντλίας θερμότητας αέρα - νερού είναι πολύ εύκολη καθώς μπορεί να συνδεθεί απ'ευθείας με το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης του εκάστοτε διαμερίσματος με δύο σωληνώσεις ο οποίες θα ξεκινούν από την αντλία θερμότητας και θα καταλήγουν στον τοπικό συλλέκτη των θερμαντικών σωμάτων του διαμερίσματος.

Οι αντλίες θερμότητας αέρα - νερού τοποθετούνται είτε αποκλειστικά σε εξωτερικό χώρο (αντλίες θερμότητας τύπου compact) είτε, αν πρόκειται για αντλίες θερμότητας τύπου split , η εσωτερική μονάδα σε εσωτερικό χώρο και η εξωτερική μονάδα συμπίεσης- συμπύκνωσης σε εξωτερικό χώρο.

Η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας αέρα - νερού  επιτρέπεται να γίνει σε μπαλκόνι υφιστάμενων κτηρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του του άρθρου 16 παράγραφος 10 ΝΟΚ (Νέου Οικοδομικού Κανονισμού) και δεν απαιτείται η λήψη καμίας άδειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία)  σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος η' του Ν  Ν. 4495/2017.  

Ατομικός λέβητας υγραερίου


Η λύση αυτή είναι σχεδόν ίδια με την παραπάνω αναφερόμενη λύση με ατομικό λέβητα φυσικού αερίου με την μόνη διαφορά ότι αντί για το φυσικό αέριο που παρέχεται από το δημόσιο δίκτυο φυσικού αερίου τώρα η τροφοδοσία του λέβητα γίνεται από συστοιχία τεσσάρων ή το ελάχιστο τριών παραλληλισμένων φιαλών υγραερίου των 25 Kg.
Για την εγκατάσταση ατομικού λέβητα υγραερίου απαιτείται η υποβολή ειδικής μηχανολογικής μελέτης  τόσο στην πολεοδομία όσο και στην πυροσβεστική υπηρεσία  καθώς και η σύνταξη Φακέλου Εγκατάστασης Υγραερίου (Φ.Ε.Υ) τα οποία συντάσσονται από έμπειρο μηχανικό (μηχανολόγο - ηλεκτρολόγο) και παραδίδονται υποχρεωτικά στον χρήστη προκειμένου να θέσει σε νόμιμη λειτουργία την εγκατάσταση του.
Κατά τα λοιπά ισχύει ότι ισχύει και για τους ατομικούς λέβητες φυσικού αέριου που αναφέρονται παρά πάνω.Σε μπαλκόνια κτηρίων κατοικίας σύμφωνα με τον Κανονισμό Υγραερίου επιτρέπεται η εγκατάσταση μέχρι 4 φιαλών υγραερίου συνολικού περιεχομένου μέχρι 100 Kg μέσα σε ερμάριο (ντουλάπι) ύψους μέχρι το υφιστάμενο ύψος του στηθαίου.

Οι ατομικοί λέβητες υγραερίου είναι καλύτερο για λόγους μεγαλύτερης ασφαλείας να τοποθετούνται στο μπαλκόνι και όχι σε εσωτερικό χώρο. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό και αναγκαστικά θα πρέπει ο λέβητας να τοποθετηθεί σε εσωτερικό χώρο τότε θα πρέπει να προβλεφθούν τα κατάλληλα ανοίγματα αερισμού του χώρου καθώς και όλα τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας (ανιχνευτές υγραερίου σε συνδυασμό αυτόματο σύστημα ανίχνευσης και ηλεκτροβάνα ασφαλείας).

Σύστημα Θέρμανσης - Ψύξης με αντλία θερμότητας Αέρα - Αέρας MULTI η VRV-VRF
    
Πρόκειται για σύστημα θέρμανσης και ψύξης που διαθέτουν μία μόνο εξωτερική μονάδα (αντλία θερμότητας αέρα- αέρα) και πολλές εσωτερικές μονάδες διαφόρων τύπων.(καναλάτες, τοίχου, δαπέδου κ.λ.π)

Για θέρμανση και ψύξη σε διαμέρισμα συνίσταται η χρήση είτε εσωτερικών μονάδων δαπέδου είτε  καναλάτων μονάδων που μπορούν να αναρτηθούν από την οροφή. Ο αριθμός των εσωτερικών μονάδων εξαρτάται από το μέγεθος και την διαμόρφωση του διαμερίσματος. Για μικρά διαμερίσματα μπορεί να καλυφθούν οι ανάγκες ακόμα και με μία εσωτερική καναλάτη μονάδα. 

Τα μεγάλα πλεονεκτήματα του εν λόγω συστήματος είναι ότι :

  • Εκτός από θέρμανση παρέχει ταυτόχρονα και ψύξη κατά τους θερινούς μήνες.
  • Έχει εξαιρετικά οικονομική λειτουργία εξαιτίας του πολύ υψηλού βαθμού απόδοσης (COP = 4,5 και πάνω) που σημαίνει ότι καταναλώνοντας  1 Kwh ηλεκτρικής ενέργειας παράγονται 4,5 Kwh θερμικής ενέργειας.
Στην περίπτωση τοποθέτησης καναλάτων εσωτερικών μονάδων η διανομή του αέρα  που προσάγεται από την εσωτερική μονάδα στους χώρους γίνεται  συνήθως με  εύκαμπτους αεραγωγούς και στόμια προσαγωγής αέρα . Η επιστροφή του αέρα στην μονάδα γίνεται μέσω αεραγωγών που τραβούν τον αέρα του εκάστοτε χώρου από χαμηλά έτσι ώστε να έχουμε σωστή και ομοιόμορφη θέρμανση σε κάθε χώρο. Οι αεραγωγοί αυτοί είναι ψευτοκολώνες που δημιουργούνται σε κάποιες γωνίες συμβολής τοίχων και κατασκευάζονται από γαλβανιζέ λαμαρίνα και επένδυση με γυψοσανίδα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση καναλάτων εσωτερικών μονάδων είναι  η τοποθέτηση ψευδοροφών σε κάποιους χώρους  του διαμερίσματος προκειμένου αφενός να μη φαίνονται οι μονάδες και αφετέρου να είναι δυνατή η τοποθέτηση των στομίων.


Στην περίπτωση τοποθέτησης εσωτερικών μονάδων δαπέδου απαιτείται μόνο η τοποθέτηση γυψοσανίδων στα σημεία του διαμερίσματος που διέρχονται οι ψυκτικές σωλήνες που διασυνδέουν την εξωτερική μονάδα με τις εσωτερικές μονάδες. 


Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος ποια η διαφορά του συγκεκριμένου συστήματος με την τοποθέτηση απλών κλιματιστικών σε κάθε χώρο.


Οι διαφορές είναι αρκετές και αναφέρουμε παρακάτω τις σημαντικότερες.


Στην περίπτωση τοποθέτησης καναλάτων εσωτερικών μονάδων 

  • Χαμηλή ταχύτητα  και ομοιόμορφη διανομή του αέρα προσαγωγής με την τοποθέτηση κατάλληλων στομίων πράγμα που δεν μπορεί να γίνει με τα κλασικά κλιματιστικά τοίχου.
  • Επιστροφή του αέρα στην εσωτερική μονάδα από χαμηλά έτσι ώστε να έχουμε σωστή και ομοιόμορφη θέρμανση χωρίς τα φαινόμενα που παρουσιάζονται με την χρήση κλασικών κλιματιστικών τοίχου να μαζεύεται η θέρμανση ψηλά και να κρυώνουν τα κάτω μέλη του σώματος.  
  • Πολύ καλύτερο αισθητικά αποτέλεσμα σε σχέση με την τοποθέτηση πολλών απλών αυτόνομων διαιρούμενων (split) κλιματιστικών μηχανημάτων καθώς αφενός δεν χρειάζεται να γεμίσουν τα μπαλκόνια με μηχανήματα και αφετέρου μέσα στο σπίτι δεν φαίνεται  απολύτως τίποτα.
Στην περίπτωση τοποθέτησης εσωτερικών μονάδων δαπέδου 
  • Επιστροφή του αέρα στην εσωτερική μονάδα από χαμηλά χωρίς τα φαινόμενα που παρουσιάζονται με την χρήση κλασικών κλιματιστικών τοίχου να μαζεύεται η θέρμανση ψηλά και να κρυώνουν τα κάτω μέλη του σώματος 
  • Πολύ καλύτερο αισθητικά αποτέλεσμα σε σχέση με την τοποθέτηση πολλών απλών αυτόνομων διαιρούμενων (split) κλιματιστικών μηχανημάτων καθώς δεν χρειάζεται να γεμίσουν τα μπαλκόνια με μηχανήματα.
Η εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας μιας αντλίας θερμότητας αέρα - αέρα τύπου multi ή vrf - vrv τοποθετείται υποχρεωτικά σε εξωτερικό χώρο.

Η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας αέρα - αέρα τύπου multi ή vrf - vrv επιτρέπεται να γίνει σε μπαλκόνι υφιστάμενων κτηρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του του άρθρου 16 παράγραφος 10 ΝΟΚ (Νέου Οικοδομικού Κανονισμού) και δεν απαιτείται η λήψη καμίας άδειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία)  σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος η' του Ν  Ν. 4495/2017.  

Ελπίζουμε αυτό το άρθρο μας να ήταν αρκετά κατατοπιστικό προκειμένου να σας ενημερώσει για όλες σχεδόν τις εναλλακτικές λύσεις Ατομικής Θέρμανσης που μπορούν να υλοποιηθούν προκειμένου ένα υφιστάμενο διαμέρισμα σε πολυκατοικία να αποκτήσει την πλήρη αυτονομία του .

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτοντας την γνώση, πάνω από 30 χρόνια εμπειρία στον απαιτητικό τομέα τής θέρμανσης  και του κλιματισμού καθώς και μια μεγάλη γκάμα αξιόπιστων εξοπλισμών και συσκευών θέρμανσης επώνυμων κατασκευαστικών οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ παρέχοντας την μελέτη, την προμήθεια του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού καθώς και την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση τής εκάστοτε εγκατάστασης με  το κλειδί στο χέρι.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας  ή καλέστε μας στα τηλέφωνα 2106020152 και 6936020152.


Επίσης θα χαρούμε να σας υποδεχτούμε στις εγκαταστάσεις μας που βρίσκονται επί της οδού Δ. Παπανικολάου 12 στο Κορωπί Αττικής προκειμένου να σας ενημερώσουμε από κοντά για όλες επιλογές που έχετε καθώς και να επιλύσουμε τις όποιες απορίες υπάρχουν.


Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ

Στο παρόν άρθρο μας θα ασχοληθούμε με τις συνθήκες συντήρησης των λαχανικών σε ψυκτικούς θαλάμους. Ένα μεγάλο λάθος που συνήθως γίνεται τόσο από διάφορους παραγωγούς αλλά και εμπόρους λαχανικών κατά τον σχεδιασμό ψυκτικών θαλάμων είναι ότι υπάρχει η πεποίθηση ότι όλα τα είδη λαχανικών μπορούν να αποθηκευθούν σε ψυκτικό θάλαμο με τις ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας . Τα πράγματα όμως δεν είναι καθόλου έτσι και η λανθασμένη αυτή αντίληψη τις περισσότερες φορές οδηγεί σε κατασκευή ψυκτικών θαλάμων ακατάλληλων για κάποια προϊόντα με αποτέλεσμα αυτά να μην μπορούν να συντηρηθούν όπως πρέπει και να υπόκεινται σε σοβαρές αλλοιώσεις με ότι αυτό συνεπάγεται για την εμπορική τους αξία. 

Προκειμένου να γίνει κατανοητό αυτό που παραπάνω αναφέρουμε παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται αναλυτικά σε ποιες συνθήκες θερμοκρασίας και σχετικής  υγρασίας πρέπει  να αποθηκεύονται τα διάφορα λαχανικά καθώς και στο μέγιστο χρονικό διάστημα που μπορούν να παραμείνουν αυτά εντός του ψυκτικού θαλάμου έτσι ώστε να μην υποστούν αλλοιώσεις που θα είναι σε βάρος της ποιότητας τους και κατά συνέπεια και τής εμπορικής τους αξίας.

Ο παρακάτω πίνακας έχει ληφθεί από το εγχειρίδιο βιομηχανικής ψύξης της ASHRAE (1990 ASHRAE HANDBOOK - REFRIGIRATION Systems and Applications)  


Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
0C
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
%
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
1
Αγκινάρες
Σφαιρικές
Τύπου Ιερουσαλήμ

0
0

95-100
95-100

2 εβδομάδες
5 μήνες
2
Σπαράγγια
0-2
95-100
2-3 εβδομάδες
3
Φασολάκια πράσινα
4-7
90-95
7-10 ημέρες
4
Φασολάκια αποξηραμένα
10
70
6-8 μήνες
6
Παντζάρια
Ρίζες (γουλιά)
Τσαμπιά πράσινα

0
0

95-100
95

4-6 μήνες
10-14 ημέρες
7
Μπρόκολα
0
95-100
10-14 ημέρες
8
Λαχανάκια Βρυξελών
0
95-100
3-5 εβδομάδες
9
Λάχανα
0
98-100
5-6 μήνες
10
Καρότα
Ανώριμα
Ωριμασμένα

0
0

98-100
98-100

4-6 εβδομάδες
5-9 μήνες
11
Κουνουπίδια
0
95
2-4 εβδομάδες
12
Σέλινα
0
98-100
1-2 μήνες
13
Αγγούρια
10-13
95
10-14 ημέρες
14
Μελιτζάνες
8-12
90-95
7-10 ημέρες
15
Αντίδια
0
95-100
2-3 μήνες
16
Κατεψυγμένα λαχανικά
(-23) – (-18)
-
6-12 μήνες
17
Σκόρδα
0
65-70
6-7 μήνες
18
Πράσινα φυλλώδη διάφορα χορταρικά
0
95-100
10-14 ημέρες
19
Πράσα
0
95
2-4 εβδομάδες
20
Μαρούλια
0-1
95-100
2-4 εβδομάδες
21
Μανιτάρια
0
95
3-4 ημέρες
22
Μπάμιες
7-10
90-95
7-10 ημέρες
23
Κρεμμυδάκια πράσινα
0
95-100
3-4 εβδομάδες
24
Κρεμμύδια ξερά
0
65-75
1-8 μήνες
25
Μαϊντανός
0
95-100
1-2 μήνες
26
Αρακάς
Πράσινος
Αποξηραμένος

0
10

95
70

1-3 εβδομάδες
6-8 μήνες
27
Πιπεριές
Αποξηραμένες
Γλυκές

0-10
7-13

60-70
90-95

6 μήνες
2-3 εβδομάδες
28
Πατάτες
Πρώιμες
Κανονικής καλλιέργειας
Γλυκές

10-13
3-10
13-16

90
90-95
85-90


5-8 μήνες
4-7 μήνες
29
Κολοκύθες
10-13
50-75
2-3 μήνες
30
Ραπανάκια
βλαστάρι
Χειμωνιάτικα

0
0

95
95-100

3-4 εβδομάδες
2-4 μήνες
31
Σπανάκι
0
95-98
10-14 ημέρες
32
Ντομάτες
Ώριμες πράσινες
Ώριμες κόκκινες

13-21
7-10

90-95
90-95

1-3 εβδομάδες
4-7 ημέρες

Σύμφωνα με όσα βλέπουμε στο παραπάνω πίνακα υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις στις συνθήκες αποθήκευσης των διάφορων λαχανικών στους ψυκτικούς θαλάμους.

Αυτό σημαίνει ότι πριν από την κατασκευή οιανδήποτε ψυκτικού θαλάμου θα πρέπει με ακρίβεια να προσδιοριστούν τα προϊόντα που πρόκειται να αποθηκεύονται σε αυτούς . Όπως φαίνεται και στον πίνακα υπάρχουν προϊόντα που οι συνθήκες αποθήκευσης τους είναι είτε ίδιες είτε παραπλήσιες. Στις περιπτώσεις αυτές ο ψυκτικός θάλαμος που θα σχεδιαστεί και θα κατασκευασθεί μπορεί να είναι κοινός για τα συγκεκριμένα προϊόντα. Αν όμως υπάρχουν προϊόντα που οι συνθήκες συντήρησης τους διαφέρουν σημαντικά θα πρέπει να σχεδιαστούν και να κατασκευαστούν ξεχωριστοί ψυκτικοί θάλαμοι που θα λειτουργούν υπό αυτές τις συνθήκες. 


Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτοντας πάνω από 30 χρόνια εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εγκαταστάσεων ψυκτικών θαλάμων βιομηχανικής και εμπορικής ψύξης κατά τον σχεδιασμό και της υλοποίηση έργων ψυκτικών θαλάμων δίνει πολύ σημαντική σημασία στις απαιτούμενες συνθήκες λειτουργίας αυτών παρέχοντας λύσεις που ικανοποιούν απόλυτα αφενός τις απαιτήσεις και αφετέρου να εξασφαλίζεται η όσο τον δυνατόν οικονομικότερη κατασκευή με την ομαδοποίηση των προϊόντων ώστε να μην απαιτείται η κατασκευή πολλών ψυκτικών θαλάμων με διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες για οιανδήποτε έργο αφορά κατασκευή και εγκατάσταση ψυκτικών θαλάμων εμπορικής ή βιομηχανικής ψύξης μπορείτε να μας καλέσετε στα τηλέφωνα 2106020152 & 6936020152 είτε να συμπληρώσετε την  φόρμα επικοινωνίας μαζί μας  είτε να μας επισκεφτείτε στις εγκαταστάσεις επί της οδού Δ. Παπανικολάου 12 Κορωπί