Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015

ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΤΑ 4 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Μέχρι τα τέλη του Ιανουαρίου αναμένεται να γίνει η προκήρυξη των τεσσάρων νέων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 η προδημοσίευση των οποίων έγινε αρχές του Οκτωβρίου.

Η Ανάδραση θα είναι κοντά στους υποψήφιους σε κάθε ενδιαφερόμενο επαγγελματία ή επιχείρηση προσφέροντας την γνώση και την εμπειρία της τόσο στην φάση της υποβολής του προγράμματος όσο και στην υλοποίηση του.    

Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι : 

Τα συγκεκριμένα προγράμματα αφορούν τους εξής κατηγορίες :

 • Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις υφιστάμενες καθώς και νέες.
 • Ανέργους.
 • Πτυχιούχους επιστήμονες.
Οι τομείς που θα επιδοτηθούν είναι :  
 • Τουρισμός 
 • Αγροδιατροφικός τομέας
 • Logistics 
 • Περιβαλλοντική Βιομηχανία 
 • Υλικά-Κατασκευές 
 • Φάρμακα-Υγεία
 • Παραγωγή και Εξοικονόμηση Ενέργειας 
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 •  Δημιουργικές Βιομηχανίες-Πολιτισμός 
 • Εξαγωγικές Επιχειρήσεις 
 • Πιστοποίηση (branding) Αγροδιατροφικών Προϊόντων 
 • Νέες επιχειρήσεις από νέους και γυναίκες 
 • Τουριστική Προβολή 
 • Εξοικονόμηση Ενέργειας 
 • Ανακύκλωση-Αξιοποίηση Αποβλήτων 
 • Καινοτομία 
Τα προγράμματα ειδικότερα :

1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει πτυχιούχους τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1/1/1991, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου. 


Οι επενδυτικές προτάσεις που θα υποβληθούν θα έχουν επιχορηγούμενο ποσό από 5.000€ έως 25.000€ και το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100%.

Ειδικότερα δικαιούχοι για το εν λόγω πρόγραμμα είναι   :
 • Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης,
ή
 • φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. 
Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες:
 • Ιατρού
 • Οδοντιάτρου
 • Κτηνιάτρου
 • Φυσιοθεραπευτή
 • Βιολόγου 
 • Ψυχολόγου 
 • Μαίας
 • Δικηγόρου
 • Πάσης ειδικότητας Μηχανικού (Αρχιτέκτονα, Πολιτικού Μηχανικού, Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Τοπογράφου, Χημικού Μηχανικού, Ναυπηγού κ.λ.π)
 • Γεωπόνου 
 • Γεωλόγου 
 • Δασολόγου 
 • Ωκεανογράφου
 • Σχεδιαστή,
 • Δημοσιογράφου
 • Συγγραφέα
 • Διερμηνέα
 • Ξεναγού 
 • Μεταφραστή
 • Καθηγητή ή δασκάλου,
 • Καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου 
 • Διακοσμητή
 • Οικονομολόγου
 • Αναλυτή, προγραμματιστή 
 • Ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων
 • Λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, 
 • Κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.λ.π


2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ

    ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013 οι οποίες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ και συγκεκριμένα : 
 • Αγροδιατροφή
 • Ενέργεια
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Υγεία - Φάρμακα 
 • Υλικά - Κατασκευές
Οι επενδυτικές προτάσεις μπορούν να έχουν προϋπολογισμό ύψους επένδυσης από 15.000€ έως 200.000€, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% με δυνατότητα προσαύξησης κατά 10 μονάδες στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού και μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου. 


3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 
    ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 
    ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Το πρόγραμμα θα ενισχύσει υφιστάμενες  πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον Τουρισμό, έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013),και απασχολούν κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία τουλάχιστον μία (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.


Οι επενδυτικές προτάσεις μπορούν να έχουν προϋπολογισμό ύψους επένδυσης από 15.000€ έως 150.000€, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% με δυνατότητα προσαύξησης κατά 10 μονάδες στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού και μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τουρισμού (ΚΑΔ), οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της  συγκεκριμένης δράσης θα ορισθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος.

Δείτε εδώ την πλήρη προδημοσίευση της συγκεκριμένης δράσης
4.ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) 

Το πρόγραμμα, σύμφωνα θα ενισχύσει την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν την 1/1/1991 στους τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ ΠΟΥ είναι : 
 • Αγροδιατροφή, 
 • Ενέργεια
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Υγεία - Φάρμακα
 • Υλικά - Κατασκευές.
Οι επενδυτικές προτάσεις που θα υποβληθούν θα έχουν επιχορηγούμενο προϋπολογισμό έως 60.000€ και ποσοστό ενίσχυσης στο 100%.

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης, για την ίδρυση νέας επιχείρησης, είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991 ή ενώσεις αυτών, τα οποία:

 • Είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης
ή 

 • Ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. 
Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.

Εισοδηματικά κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων θα τεθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος.


Η προκήρυξη των παραπάνω αναφερόμενων προγραμμάτων, οι Οδηγοί εφαρμογής καθώς και τα Παραρτήματά τους, θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες του ΕΣΠΑ

Με το που θα γίνει η  κανονική προκήρυξη των προγραμμάτων η ΑΝΑΔΡΑΣΗ θα σάς ενημερώσει άμεσα μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει (facebook, twiter, linkedin, Google+) , από το blog της www.anadrassi.blogspot.gr καθώς και την επίσημη ιστοσελίδα της www.anadrasi.com .

Καλό θα είναι οι ενδιαφερόμενοι να προετοιμαστούν άμεσα καθώς τα χρονικά διαστήματα υποβολής των προτάσεων θα είναι σύντομα .

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ θα βρίσκεται δίπλα στον εκάστοτε ενδιαφερόμενο προκειμένου να προσφέρει αξιόπιστες υπηρεσίες τόσο στα πλαίσια υποβολής τής επενδυτικής πρότασης όσο και στις διαδικασίες αδειοδότησης τής επιχείρησης καθώς και τής υλοποίησης του έργου.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ  διαθέτοντας
πάνω από 30 χρόνια εμπειρία στην υλοποίηση  πάσης φύσεως επενδυτικών σχεδίων και έργων παρέχει ένα πολύ μεγάλο εύρος υπηρεσιών από την υποβολή ενός επενδυτικού σχεδίου,την έγκριση, την παρακολούθηση, την αδειοδότηση καθώς και την πλήρη υλοποίηση.

Για οιανδήποτε περαιτέρω ενημέρωση καλέστε τώρα στα τηλέφωνα 2106020152 - 6936020253 η συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου