Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015

Ενοποίηση ή διαχωρισμός παροχών ρεύματος

Για την περίπτωση που κάποιος επιθυμεί

1ον Να κάνει ενοποίηση των παροχών ηλεκτρικού ρεύματος (δηλαδή έχει για κάποια κτήρια δύο ή περισσότερους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας τής ΔΕΗ και θέλει να τους ενοποιήσει σε ένα μετρητή)
ή
2ον Να κάνει διαχωρισμό παροχών ηλεκτρικού ρεύματος (δηλαδή έχει για κάποιο κτήριο ένα μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας και επιθυμεί να διαχωρίσει το χώρο αυτό σε δύο ή περισσότερους χώρους και να τους τροφοδοτήσει από διαφορετικούς μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας)
 απαιτούνται οι παρακάτω διαδικασίες: 

  • Να διαρρυθμίσει κατάλληλα την εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση του  εκάστοτε ακινήτου εις τρόπο ώστε η συνένωση  ή ο διαχωρισμός αφενός να είναι απόλυτα ασφαλείς για τους χρήστες και αφετέρου αυτός να γίνει σύμφωνα με την προβλεπόμενη ηλεκτρολογική νομοθεσία.
  • Να γίνει επανέλεγχος τής ηλεκτρικής εγκατάστασης και να συνταχθεί νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη όπου θα αναφέρονται οι αλλαγές στην εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου (δυο ή περισσότερες ΥΔΕ σε περίπτωση διαχωρισμού).
  • Να εκδοθεί οικοδομική άδεία για τον διαχωρισμό ή την ενοποίηση του εκάστοτε κτηρίου.
  • Να γίνει σύνταξη νέας σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο Μηχανικό
  • Να γίνει αίτηση στο αρμόδιο Δήμο προκειμένου να εκδοθεί έγγραφο με τα νέα τετραγωνικά μετά τον διαχωρισμό ή την ενοποίηση.
  • Να γίνει αίτηση στην ΔΕΔΔΗΕ μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Εγκαταστάστη, Βεβαίωση τετραγωνικών από τον Δήμο κ.λ.π.)
 Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει πλήρως το σύνολο των διαδικασιών που απαιτούνται για τον διαχωρισμό ή την συνένωση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος.
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα 2106020152 - 6936020152


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου